PIENIMATKAOPAS.COM WORLD WIDE WEB -SIVUJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVA ILMOITUS

Sisältää käyttöehdot (kohta 1) ja tietosuojakäytännön (kohta 2).

1. KÄYTTÖEHDOT

Sopimuksen voimaantulo: Avaamalla PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivut hyväksyt ja sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja.

Jatkossa "Käyttäjä" tarkoittaa juridista tai luonnollista henkilöä, jolla on tämän sopimuksen mukainen oikeus käyttää PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivuja. Jatkossa "Pieni Matkaopas" tarkoittaa juridista tai luonnollista henkilöä, joka on PIENIMATKAOPAS.COM -verkkotunnuksen haltija.

PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivut sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman, että Pieni Matkaopas on antanut tähän etukäteen kirjallisen suostumuksen, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta. PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivuja saa katsella ja tarkastella tietokoneella (tai vastaavalla laitteella) sekä tulostaa osia niistä käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman, että Pieni Matkaopas on antanut tähän etukäteen erillisen kirjallisen suostumuksen.

PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivut ja niiden sisältö on Pienen Matkaoppaan sivujen käyttäjille tarjoama palvelu. PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivut toimitetaan "sellaisena kuin ne ovat". Pieni Matkaopas ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Pieni Matkaopas pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa. PIENI MATKAOPAS JA TEKSTIN TOIMITTAJA EIVÄT ANNA MITÄÄN TAKUUTA SIVUJEN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EIKÄ SISÄLLÖN SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. PIENI MATKAOPAS JA TEKSTIN TOIMITTAJA EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SIVUILLA TARJOAMANSA PALVELUN TAI SEN KESKEYTYMISEN AIHEUTTAMISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, LIIKEVOITON MENETYKSISTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ, VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU PIENELLE MATKAOPPAALLE TAI TEKSTIN TOIMITTAJALLE. PIENEN MATKAOPPAAN, PIENIMATKAOPAS.COM VERKKOTUNNUKSEN HALTIJAN JA TEKSTIN TOIMITTAJAN VASTUU ON ENINTÄÄN SUOMEN LAIN PAKOTTAVIEN SÄÄNNÖSTEN MUKAINEN.

PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Pieni Matkaopas ja tekstin toimittaja eivät ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta. PIENIMATKAOPAS.COM:n ulkopuolisen, kolmannen osapuolen linkin sisältyminen PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivuille ei myöskään viittaa siihen, että Pieni Matkaopas tai tekstin toimittaja millään lailla kannattaisi kyseisiä sivuja tai niillä mainittuja tuotteita tai palveluita.

Muut käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjällä on oikeus käyttää PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web - sivuja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Jos Käyttäjä rekisteröityy PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivujen käyttäjäksi hän saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä vastaa siitä, että käyttäjätunnus ja salasana eivät joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjä sitoutuu pitämään käyttäjätunnuksen ja salasanan omana tietonaan ja säilyttämään ne huolellisesti. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

Pieni Matkaopas ei vastaa käyttäjien tuottaman Aineiston (missä tahansa muodossa oleva aineisto, kuten teksti, kuva, video, jne.) lainmukaisuudesta tai oikeellisuudesta. Kukin käyttäjä vastaa itse esittämistään mielipiteistä ja PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivuille tuottamastaan tai esille tuomastaan aineistosta (missä tahansa muodossa oleva aineisto, kuten teksti, kuva, video, jne.). Käyttäjän mielipiteen esiintyminen PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivuilla ei merkitse sitä, että mielipide välttämättä edustaisi Pienen Matkaoppaan kantaa.

Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivuilla aineistoa (missä tahansa muodossa oleva aineisto, kuten teksti, kuva, video, jne.), joka on lain tai hyvän tavan vastaista, yllyttää lain tai hyvä tavan vastaiseen toimintaan taikka edistää lain tai hyvä tavan vastaista toimintaa. Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjä ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivuilla tai niiden kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa (missä tahansa muodossa oleva aineisto, kuten teksti, kuva, video, jne.) ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa.

Pienellä Matkaoppaalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa tai kieltää sopimattomaksi katsomansa missä tahansa muodossa olevan aineiston, kuten tekstin, kuvan, videon, jne. julkaiseminen, erityisesti mikäli tämä on lakien, hyvän tavan tai muiden Pientä Matkaopasta sitovien (esimerkiksi markkinointiin liittyvien) ehtojen vastaista. Pienellä Matkaoppaalla on oikeus oman vapaan harkintansa mukaan lyhentää ja/tai poistaa PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivuilla olevaa Käyttäjän PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivuille esille tuomaa aineistoa (missä tahansa muodossa oleva aineisto, kuten teksti, kuva, video, jne.), ennen julkaisua ja myös milloin tahansa julkaisun jälkeen. Pienellä Matkaoppaalla on oikeus estää Käyttäjän PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivujen käyttö, mikäli Pienellä Matkaoppaalla on syytä epäillä, että PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivuja käytetään lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen tai mikäli viranomainen sitä pyytää. Käyttäjä on vastuussa suoraan taholle, jonka oikeuksia hän on loukannut mahdollisilla väärinkäytöksillä ja lain- ja/tai sopimuksenvastaisella toiminnalla.

Käyttäjä myöntää Pienelle Matkaoppaalle oikeuden sopimuksen voimassaoloaikana ja sen päättymisen jälkeen korvauksetta editoida, kopioida, julkaista tai muutoin saattaa yleisön saataville aineistoa (missä tahansa muodossa oleva aineisto, kuten teksti, kuva, video, jne.), jonka Käyttäjä on PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivuilla tuonut saataville.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että internet on toimintaympäristö, joka voi aiheuttaa PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivujen toimivuuteen puutteita, ja että tietoturvallisuus on riski tietojärjestelmissä. Käyttäjä sitoutuu vastaamaan itse oman tietokoneensa, älylaitteensa (tablet, puhelin, jne.) tai muun vastaavan atk-laitteen suojauksesta.

Pienellä Matkaoppaalla on oikeus muuttaa Käyttäjän PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivujen käyttöön liittyviä tietoja (kuten käyttäjän käyttäjätunnusta ja salasanaa), mikäli ne aiheuttavat ongelmia (esimerkiksi ristiriitaisuus tai päällekkäisyys) PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivujen tietojärjestelmissä, ovat lain tai hyvän tavan vastaisia (esim. loukkaavia tai mainosluonteisia) tai jos Pieni Matkaopas katsoo muuttaamisen välttämättömäksi tietoturvatoimenpiteiden suorittamiseksi tai muusta perustellusta syystä.

Pieni Matkaopas pyrkii huolehtimaan siitä, että PIENIMATKAOPAS.COM World Wide Web -sivut täyttävät kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset. Pieni Matkaopas ei kuitenkaan vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien (esimerkiksi tietokonevirukset) Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet, joista ei päästä yksimielisyyteen neuvottelemalla, ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa Suomessa.

2. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Käytämme kolmannen osapuolen mainosyrityksiä mainosten näyttämiseen verkkosivuston vierailijoille. Nämä yritykset saattavat käyttää käynneistäsi tässä ja muissa verkkosivustoissa saatuja tietoja (ei kuitenkaan nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa) voidakseen näyttää sinua kiinnostavien tuotteiden ja palveluiden mainoksia. Jos haluat lisätietoja tästä käytännöstä ja tietoja vaihtoehdoista, jos haluat kieltää näiltä yrityksiltä tietojesi käytön, napsauta tätä.

Katso myös miten käytämme evästeitä.

käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö  |  Tietoa palvelusta  |  Mediakortti